Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

rosewood
rosewood
8596 4568
Reposted byaknatazsgreensemptyspacessjanealicejoneskeeplookingquestionxmarkpsychobabblekwiatczisworthit

May 20 2015

rosewood
rosewood
3776 6f99
Reposted bylemkoveiett
rosewood
Nie przestrasz się, proszę, gdy poczujesz moje wargi na szyi. Nie chciałem całować, to tylko bezradna miłość.
— Franz Kafka
Reposted byprettyface prettyface

April 23 2015

rosewood
4005 8896

April 20 2015

rosewood
rosewood
9688 ddb5
Reposted frompesy pesy viacatherineee catherineee
rosewood

dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromyourtitle yourtitle viacatherineee catherineee

April 16 2015

rosewood

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viayoursway yoursway

April 15 2015

rosewood
8314 2645
Reposted bybudasorangeugarteverymebudas
rosewood
8023 71f9
Reposted bybudaspiromanka
rosewood
8021 5d08
rosewood
8018 e62d
Reposted byistsoeasy istsoeasy
rosewood
8014 c711

April 13 2015

rosewood
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viab-foolish b-foolish
rosewood
3430 057c
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy viasoSad soSad
rosewood
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromwhatu whatu viacappaque cappaque
8167 7249

wilfredlewis:

Photograph: Jean Berton

Reposted fromtwice twice viabawelniana bawelniana
rosewood
1789 4181
Hallgrimskirkja in Reykjavík, Iceland


WOW.
Reposted fromrol rol viababyimdreamin babyimdreamin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl